Wirtualnie po powiecie bielskim i Orawie

Data publikacji:
07 Kwiecień 2020
Odsłuchaj tekst

Chcąc zwiedzać ciekawe miejsca terenu powiatu bielskiego czy słowackiej Orawy nie wychodząc z domu proszę skorzystać z zakładki znajdującej się w stopce strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o nazwie WIRTUALNY SPACER.
Wykonanie wirtualnych wycieczek było możliwe dzięki zrealizowanemu mikroprojektowi pt. "Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowmu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Jego celem było wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą oraz intensyfikacja działań na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.
Projekt powstawał w okresie od października 2017 do maja 2018 r. Partnerem projektu Powiatu Bielskiego ze strony słowackiej było Miasto Namestovo. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 37 130,62 EUR tj. 159.661,67 PLN
W efekcie przeprowadzono w listopadzie 2017 r. konferencję pt. "Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego", w której udział wzięli m.in. przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków z regionu powiatu bielskiego, powiatów ościennych i regionu Orawy, właściciele obiektów zabytkowych. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła m.in. działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego oraz regionu Orawy, nowoczesnych metod promocji atrakcji kulturowych poprzez e-produkty.
Wykonano wspomniane wirtualne wycieczki w wybranych obiektach zabytkowych powiatu bielskiego (8 obiektów), Namestova i regionu Orawy (4 obiekty) oraz wykonano 12 filmów promujących obiekty zabytkowe i ich wnętrza i umieszczono je na stronie www.powiat.bielsko.pl.
Zorganizowano również wizyty studyjne po stronie polskiej i partnera słowackiego, docierając do wszystkich ujętych w wirtualnym zwiedzaniu miejsc i obiektów.
Ponadto wydano przewodnik turystyczny pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej, karty do gry dla dorosłych i karty do gry dla dzieci ("Piotruś") z wizerunkami obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych na rewersie.
Wspólna promocja powiatu bielskiego oraz Miasta Namestovo i regionu Orawy była możliwa m.in. dzięki uczestnictwu na stoisku regionalnym województwa śląskiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie podczas których rozpowszechniana była informacja o wirtualnych wycieczkach i kolportowane były nieodpłatnie ww. materiały promocyjne.
Tym samym zachęcamy również do wycieczek nie odchodząc od ekranu komputera.

Wyświetlenia:  5